China
Changqing Gao, MD
Shengshou Hu, MD
Yingkang Shi, MD
Lizhong Sun, MD
Feng Wan, MD
Song Wan, MD
Jian Zhuang, MD

Germany
Friedrich W. Mohr, MD

United States
Mark S. Allen, MD
Joseph S. Coselli, MD